ค้นคำว่า : 350 จาก book.class_no
เมนู
ค้นใหม่

Item
ISBN
Title
Author
price
19990737800 บุตรจายา ศูนย์บริหารสหพันธรัฐมาเลเซีย พ.1 พ.ศ.2546 สมาคมนักผังเมืองไทย200.00
29990013357 โอกาสของท้องถิ่นกับวาระการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ พ.1 พ.ศ.2552 อเนก เหล่าธรรมทัศน์50.00
39749980271 การจัดการที่ดินระดับท้องถิ่น พ.1 พ.ศ.2549 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์50.00
49749480651 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พนม ทองดีเจริญ,สุรพล ด้วยตั้งใจ (สุขศรีม125.00
59749457676 การจัดการการเปลี่ยนแปลง ไมค์ เบียร์200.00
69749457625 การพัฒนาองค์กรชุมชน รศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร210.00
79749077008 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2550 ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล230.00
89748817814 ฟิเดล แคสโตร วีรบุรุษโลกที่สาม พ.1 พ.ศ.2549 เจษฎา ทองรุ่งโรจน์225.00
99748134776 การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่: บทเรียนประเทศที่พัฒนาแล้ว อุดม ทุมโฆสิต300.00
10974519168X ความใฝ่ฝันหมุนรอบตัวฉันและความมุ่งมั่นหมุนรอบตัวเธอ; กฤษฎา กฤษณะเศรณี; 115.00
119744961988 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงแรม 140.00
12974449610X คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 ทวิดา กมลเวช95.00
13974414100X ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น รศ.วุฒิสาร ตันไชย245.00
149744140755 การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวั275.00
159744140739 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ คณะที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการเอ็กเปอร์เน็ท355.00
169744140291 การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ260.00
179744140259 สังคมวิทยาชนบท: แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรสันติสุข260.00
189744140232 ภาวะความเป็นผู้นำ รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์270.00
199744140119 สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ210.00
209744140038 การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร ผศ.ดร.ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ220.00
219744120754 ลินคอล์น ยอดนักประชาธิปไตย พ.ศ.2550 ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์110.00
229744026340 คู่มือการบริหารงานท้องถิ่น ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัคกร ชิณรัตน์145.00
239743654690 การบริหารพัฒนา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ250.00
249743452435 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ พ.3 พ.ศ.2553 เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ,รศ.ดร.210.00
259743452435 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ พ.1 พ.ศ.2549 เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ210.00
26974287588X เอกสารการสอนชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน หน่วยที่ 8-15 264.00
279742727775 หลักการบริหารรัฐกิจกับระบบราชการไทย พ.1 พ.ศ.2546 สันสิทธิ์ ชวลิตธำรง140.00
289742317828 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2552 สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์280.00
29974223308X ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ พ.1 พ.ศ.2551 ยุทะพงษ์ ลีลากิจไพศาล200.00
30974169542X เอกสารการสอนชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน หน่วยที่ 1-7 231.00
319741643330 ความมั่นคงศึกษา: การก่อการร้าย & การก่อความไม่สงบร่วมสมัย พ.1 พ.ศ. 2551 สุรชาติ บำรุงสุข490.00
329741070470 แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 วิเชียร วิทยอุดม,รศ.150.00
339740718981 ทำอย่างไร ? ให้มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เก่งภาษาไทย อารีเฟน อับดุลกาเดร์100.00
34974031872X การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พ.1 พ.ศ.2550 จุมพล หนิมพานิช280.00
359280811061 PUBLIC PARTICIPATION IN THE GOVERNANCE OF INTERNATIONAL FRESHWATER RESOURCES , 2 BRUCH2098.00
366167098182 วิกฤตการณ์การเมืองไทย บาปเคราะห์ โหราศาสตร์...? กานธนิกา ชุณหะวัต115.00
376167058806 โลกร้อนสุดขั้ววิกฤติอนาคตประเทศไทย ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล,ศ.ดร.235.00
386167020329 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิมพ์ครั้งที ธีระ รุญเจริญ280.00
396165513964 วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย :บทสำรวจวรรณกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ไทยจากอ นิศาชล พรหมรินทร์395.00
406165510914 ประชาธิปไตยทางการคลังไทย พ.1 พ.ศ.2553 จรัส สุวรรณมาลา250.00
 

รวมทั้งหมด 130 รายการ 4 หน้า : 1 [2][3][4] เดินหน้า >>