หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ ของที่ระลึก หนังสือลดราคา
 แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน 2551  มีจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 2 สาขา (สาขาท่าพระจันทร์ และสาขารังสิต)
 หนังสือใหม่ - ชุดหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
คำบรรยายกฏหมายคณะสงฆ์

 คำบรรยายกฏหมายคณะสงฆ์ 
  โดย : อ.ปลื้ม โชติษฐยางกูร ป.ธ.๖, พ.ม., น.บ., น.บ.ท. อดีตอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอดีตผู้พิพากษาศาลฏีกา
  ISBN : 978-974-364-719-2 ราคา : 180 ฿

     หนังสือคำบรรยายกฎหมายคณะสงฆ์เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี เพราะได้ประมวลหลักธรรมคำสอนในธรรมวินัยฝ่ายพุทธจักรอาณาจักรมาประยุกต์ใช้เข้ากับหลักนิติศาสตร์ฝ่ายอาณาจักรได้เป็นอย่างดี ได้ผสมผสานเนื้อหาสาระได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน เพราะได้วิเคราะห์ถึงสิกขาบทของพระภิกษุแต่ละข้อได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งยกกฎหมายบ้านเมือง เข้ามาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน ทำให้เห็นว่าหลักพระธรรมวินัยและหลักนิติศาสตร์มีความคล้ายคลึงกัน ทำให้นิสิตสามารถเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายคณะสงฆ์ได้อย่างรวดเร็ว .....
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา Research and Literary Works on Buddhism

 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา Research and Literary Works on Buddhism 
  โดย : คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  ISBN : 978-974-364-726-0 ราคา : 160 ฿

     งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นวิชาหนึ่งในหมวดแกนพระพุทธศาสนาที่กำหนดให้ศึกษา “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณะกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมัคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต ฯลฯ” ซึ่งมีรายละเอียดที่คณะผู้เขียนได้นำเสนอไว้แล้วในบทต่างๆ.....
พุทธจักรวาลวิทยา
 พุทธจักรวาลวิทยา 
  ผู้แต่ง : พระมหาหรรษา ธมมหาโส (นิธิบุณยากร)
  คำนิยมโดย : ศาสตราจารย์พิเศษจำนง ทองประเสริฐ และ ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล
  ISBN : 978-974-364-7130 ราคา : 100 ฿

     ผู้เขียนได้นำแนวคิดเรื่องจักรวาลของศาสนาพราหมณ์และฮินดูกับพระพุทธศาสนามาเทียบกัน และยังนำความรู้เรื่องเอกภพตามหลักดาราศาสตร์ปัจจุบันเข้าเปรียบเทียบด้วย ได้ชี้แนะให้สังเกตความสอดคล้องบางประการของเอกภพทางดาราศาสตร์กับจักรวาลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่รับการรังสฤษฏ์ของเทพเจ้าและแตกต่างจากศาสนาอื่นซึ่งถือเทพเจ้า.....
แต่งแปลบาลี (Pali Composition and Translation)

 แต่งแปลบาลี (Pali Composition and Translation) 
  โดย : คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  ISBN : 978-974-364-729-1 ราคา : 130 ฿

     หนังสือแต่งบาลีเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจต่อการศึกษาค้นคว้าและประกอบการเรียนรู้ แบ่งเป็น 7 บท มุ่งหมายให้ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของบาลี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาลีไวยากรณ์ การแต่งและการแปลบาลีทั้งโดยอรรถรสและพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและสำนวนที่ควรทราบ ตลอดถึงการแปลบาลีเป็นไทยและการแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่กำหนดเนื้อหาสาระปรากฏแจ้งในเล่ม.....
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ Dhamma in English

 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ Dhamma in English 
  โดย : คณาจารย์โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
  ISBN : 978-974-364-733-8 ราคา : 80 ฿

     หนังสือธรรมะภาคภาษาอังกฤษเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจต่อการศึกษาค้นคว้าและประกอบการเรียนรู้ แบ่งเป็น 6 บท มุ่งหมายให้ศึกษาเรียนรู้ศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนา เช่น อริยสัจ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ศีล ๕ อภิญญา ๖ อริยมาค ๘ ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาสาระปรากฏแจ้งแล้วในเล่มนี้ .....

 หนังสือใหม่ - ทั่วไป      
มนุษย์ ชุมชน กับ เศรษฐกิจ
 มนุษย์ ชุมชน กับ เศรษฐกิจ 
  ผู้แต่ง : ผศ. กนกวรร จงเจริญยิ่งยง
  โครงการตำรา ลำดับ 1
  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ISBN : 974-494840-6-1 ราคา : 180 ฿
     เป็นตำราเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา มนุษย์ ชุมชน กับเศรษฐกิจ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการเศรษฐกิจของโลก ไปจนถึงวิวัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงปี พ.ศ.2540 โดยมองผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการอธิบายเรื่องราววิวัฒนาการเศรษฐกิจโลกจึงใช้การนับแบบสากล คือ คริสตศักราช และหัวข้อวิวัฒนาการเศรษฐกิจไทยเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจะใช้การนับปีแบบไทย คือ พุทธศักราช เนื้อหาในหนังสือยังกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ประเทศไทยใช้ในการพัฒนาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์
การประเมินการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุงแก้ไข
 การประเมินการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุงแก้ไข 
  ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ผุสดี รุมาคม
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ISBN : 974-572-747-4 ราคา : 350 ฿
     การประเมินการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal) เป็นหน้าที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารในการนำไปใช้บริหารผลการปฎิบัติงาน (Performance management) ทั้งในด้านการตัดสินใจทางการบริหาร การจัดทำแผนการปรับปรุงการปฎิบัติงาน และการบริหารปัญหา
     การประเมินการปฏิบัติงาน จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2542 เพื่อใช้เป็นตำราในการศึกษาวิชาการประเมินการปฎิบัติงานของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำหรับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางบทพร้อมทั้งแก้ไขสำนวนการเขียนเพื่อความเข้าใจง่ายอีกด้วย
คัมภีร์การวิจัย และการเผยแพร่สู่นานาชาติ
 คัมภีร์การวิจัย และการเผยแพร่สู่นานาชาติ 
     ผู้แต่ง : ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา,รศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ  ราคา : 275 ฿

     หนังสือเล่มนี้ให้คำตอบแก่ปัญหาสำคัญเกือบทุกๆเรื่องในการวิจัย ค้นคว้า ผู้ที่เป็นนักศึกษา นักวิชาการและผู้ที่สนใจด้านวิชาการในยุคข้อมูลข่าวสารจึงสมควรอ่าน

จัดจำหน่ายโดย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-3890 Fax. 02-623-6494
สาขาศูนย์รังสิต โทร. 02-564-4438 Fax. 02-986-9038
กลับหน้าที่ผ่านมา   HOME