Facebook

เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์หนังสือคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้


ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” โดยความร่วมมือกับ
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศพงษ์ไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คณาจารย์ แขกผู้เกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 ในครั้งนี้ สำหรับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้ ทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยภายหลังจากนี้จะมีการร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวิชาการต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอนาคตอีกด้วย