Facebook

ศูนย์หนังสือจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมบุคลากรฝ่ายขายของศูนย์หนังสือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์หนังสือ (ศูนย์รังสิต) โดยมี นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ร่วมฟังการอบรม และขอขอบคุณ คุณไกรพิชญ์ วารี ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมบุคลากรฝ่ายขายของศูนย์หนังสือในครั้งนี้