Facebook

ประกวดออกแบบปกสมุด "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" กับ "รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน"


ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประกวดออกแบบปกสมุดเช่นที่เคยทำมา สำหรับในปีนี้ได้ทำโครงการเพิ่มขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษในการประกวดออกแบบปกสมุดอีกโครงการหนึ่ง โดยร่วมมือกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการประกวดออกแบบปกสมุด “รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่รักการออกแบบได้แสดงความสามารถ และได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และความสำคัญเกี่ยวกับเบรลล์บล็อกหรือทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา

จึงขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบปกสมุดทั้งสองโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

โครงการและรายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

มี 2 โครงการดังนี้

1.   โครงการ “ปกสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

1.1   ผลงานประกอบด้วย ปกหน้าขนาด (กว้าง 190 mm x สูง 265 mm) และปกหลังขนาด (กว้าง 190 mm x สูง 265 mm) อาจเชื่อมติดเป็นภาพเดียวกันโดยทำเส้นหรือเว้นที่สำหรับสันหนังสือ

1.2   ปกสมุดทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องสื่อความหมายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างชัดเจน โดยไม่จำกัดรูปแบบและแนวคิด

2.   โครงการ “รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อสนับสนุนการจัดทำสื่อรณรงค์ทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา

2.1   ผลงานประกอบด้วย ปกหน้าขนาด (กว้าง 190 mm x สูง 265 mm) และปกหลังขนาด (กว้าง 190 mm x สูง 265 mm) อาจเชื่อมติดเป็นภาพเดียวกันโดยทำเส้นหรือเว้นที่สำหรับสันหนังสือ

2.2   ปกสมุดทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องสื่อความหมายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทางเท้าสำหรับผู้พิการ (Braille Block) อย่างชัดเจน ไม่จำกัดรูปแบบและแนวคิด

2.3   กำหนดให้มี “สัญลักษณ์เบรลล์บล็อก” และข้อความ “open eye open mind” ปรากฏอยู่บนปกสมุดด้วย

ข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

1.   ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบตามรายละเอียดโครงการนั้นๆ

2.   พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี ลงบนกระดาษขนาด A3

3.   แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator) และ Psd (Photoshop) 300 dpi ขึ้นไป หรือ JPG ความละเอียดไม่ตำกว่า 300 dpi พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)

4.   แต่ละผลงานจะต้องมีคำอธิบายแนวความคิดในการออกแบบ

5.   เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ได้ทำซำ คัดลอก หรือเลียนแบบดัดแปลงของผู้อื่น

6.   ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์หนังสือฯ

7.   ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานประกวดได้ทั้งสองโครงการ หรือเลือกที่จะส่งผลงานโครงการใดโครงการหนึ่งก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว (ไม่นับรวมรางวัล Popular Vote)

8.   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพจน์   มาพบสุข                     ประธานคณะกรรมการ

2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วย    เกิดรี                           กรรมการ

3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร์     ใจเที่ยง                        กรรมการ

4.   อาจารย์เชษฐา                      พลายชุม                     กรรมการ

5.   อาจารย์อภินันท์                    พงศ์เมธากุล                กรรมการ

6.   ตัวแทนนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดปกสมุด (เฉพาะโครงการ “รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน”)

ประเภทรางวัลประกวดปกสมุดแต่ละโครงการ

รางวัลโครงการ “ปกสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

รางวัลที่ 1                   ทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2                   ทุนการศึกษา 4,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3                   ทุนการศึกษา 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ทุนการศึกษา 1,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัล Popular Vote   ทุนการศึกษา 1,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลโครงการ “รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน”

รางวัลชนะเลิศ              ทุนการศึกษา 4,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย 1 รางวัล  ทุนการศึกษา 1,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัล Popular Vote   ทุนการศึกษา 1,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

(สำหรับทุนการศึกษารางวัลชมเชยและรางวัล Popular Vote ของโครงการ “รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน” ได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับของที่ระลึกจากศูนย์หนังสือฯ

ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการจัดพิมพ์เป็นสมุดจริง ศูนย์หนังสือฯ จะพิมพ์ชื่อเจ้าของผลงาน พร้อมทั้งแนวคิดในการออกแบบไว้บนปกสมุดด้านหลังด้วย เพื่อเป็นเกียรติและเชิดชูความสามารถ

กำหนดการรับผลงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

การจัดส่งผลงานและการประกาศผลการตัดสิน

1.   ส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่ เคาน์เตอร์แคชเชียร์หน้าร้านศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาท่าพระจันทร์ สาขาศูนย์รังสิต สาขาศูนย์ลำปาง และสาขาคณะแพทยศาสตร์ (โดยให้ใส่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในซองติดผนึก ระบุชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา รหัสนักศึกษา คณะที่เรียน สาขาวิชา ชั้นปี เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ พร้อมวงเล็บมุมซองด้วยว่าส่งผลงานเข้าประกวดใน “โครงการปกสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หรือ “โครงการรหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน”)

2.   ในกรณีที่ไม่สะดวกส่งผลงานด้วยตัวเอง ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งไฟล์ผลงานมาที่อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ระบุหัวข้อเมลว่า “ส่งผลงานประกวดออกแบบปกสมุด” โดยรวบรวมไฟล์ผลงานทั้งหมดในรูปแบบ .rar พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ สาขา ชั้นปี เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

3.   ประกาศผลการประกวดภายในเดือนมีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.bookstore.tu.ac.th และเพจเฟสบุ๊ค ThammasatBookstore พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นบริเวณด้านหน้าศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณภนิดา ปรีดีขนิษฐ์ / มือถือ 09-8586-4662 / Line: pridikhanit / Facebook Page : ThammasatBookstore