Facebook

ประกาศรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน (ประจำ) ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติ

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะงาน (หากมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1.2 มีทักษะความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Graphic เป็นอย่างดี
1.3 มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้
1.4 มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และมีบุคลิกภาพดี
1.5 สามารถปฏิบัติงานในสาขาอื่นๆในส่วนภูมิภาคและตามที่ศูนย์หนังสือมอบหมาย

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และงานลูกค้าสัมพันธ์
2.2 สร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์หนังสือ
2.3 ประสานงานกับฝ่ายขายในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
2.4 จัดทำประชาสัมพันธ์และการขายของออนไลน์

3. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

4. สวัสดิการ

4.1 กองทุนประกันสังคม
4.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.3 เครื่องแบบพนักงาน
4.4 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
4.5 ตรวจสุขภาพประจำปี
4.6 เงินช่วยเหลือค่าเทอมบุตรตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร

5.1 ใบสมัครตามแบบของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
5.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
5.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
5.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย

6. การสมัคร

ผู้สนใจสามารถสอบถามและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆได้ที่ ฝ่ายสำนักงาน อาคารบรรยายรวม 1 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7. การคัดเลือก

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์หนังสือจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

8. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 เมษายน 2561
8.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
8.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: หากมีผู้สมัครน้อยกว่าสองคน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีกระยะหนึ่ง


Download ใบสมัครประกาศรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์