Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้สินค้าของที่ระลึก ครั้งที่ 1

ผลการประกวดออกแบบโลโก้สินค้าของที่ระลึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับรางวัลชนะเลิศไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัล เนื่องจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นไม่ตรงตามกติกาการประกวด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.พัชราภรณ์ วงษ์เมธา คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ น.ส.ชรินรัตน์ ณรงค์ฤทธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัสตราภรณ์ และ น.ส.กชพร ฉัตรธนาเวช คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ รางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้แก่ น.ส.พรธีรา มโนลีหกุล คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ น.ส.กนกนวล ภัทรมังคลานนท์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา น.ส.ปานิศา สิทธิสวัสดิ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น.ส.กุศลิน ลออวรรณากร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี น.ส.ชุลี กอบวิทยาวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ นายคชภัค พิลาสมบัติ สถาบันปรีดี พนมยงค์ นายอุซมาน นาแว คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือฯ ขอขอบพระคุณนักศึกษาทุกท่านที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้

ประสบการณ์ที่หลากหลายจากงานสัมมนาวิชาการและวางแสดงปึ้ม (Book Fair) ครั้งที่ 5 ณ สปป.ลาว

จากความสำเร็จของการจัดงานสัมมนาวิชาการและวางแสดงปึ้ม (Book Fair) ทุกครั้งที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นงานเพื่อคนรักการอ่านของ สปป.ลาว ที่ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องตลอดงาน

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาวิชาการและวางแสดงปึ้ม ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554-2557 พบว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปของ สปป.ลาว โดยประเภทหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ หนังสือเชิงวิชาการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ อันสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของประชาชนลาวที่ให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนการเตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือทั่วไปอย่างวรรณกรรม การฝีมือ การท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของประชาชนลาวที่คล้ายคลึงกับคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง หรือผ่อนคลายจากความเครียด

"จากความสำเร็จของการจัดงานหนังสือ ภายใน สปป.ลาว ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาครัฐ สปป.ลาว พึงพอใจ และสนับสนุนให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอีก พร้อมกันนี้ ยังเสริมให้เพิ่มระยะเวลาการจัดงานให้นานขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของศูนย์หนังสือไทยในการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้แห่งอาเซียนในอนาคต"

งาน "สัมมนาวิชาการและวางแสดงปึ้ม (Book Fair)" ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-11 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ และที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยหนังสือที่นำมาจัดแสดงภายในงานนั้น ศูนย์หนังสือฯได้รวบรวมทั้งจากศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ และสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 40,000 เล่ม ก่อนส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป.ลาว เพื่อทำการตรวจสอบและคัดเลือกอีกครั้ง โดยในส่วนของการดำเนินการจัดงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว ในการอำนวยการความสะดวกด้านสถานที่จัดงาน

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH