Facebook
 

การบริหารการศึกษา


รหัสสินค้า: 9786162105128
ผู้เขียน: สุนทร โคตรบรรเทา ,รศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: การศึกษา, การวิจัย, วิทยานิพนธ์, ห้องสมุด

ราคาปก: ราคา 379.00 บ.
ราคาสมาชิก 341.10 บ.

สอบถาม!หนังสือ "การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นตำราการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมและมีความเป็นสากลทันสมัย ซึ่งได้มีการปรับและปรุงแต่งในส่วนของการแบ่งวรรคตอนของเนื้อหา การเรียบเรียงถ้อยคำและรูปแบบประโยคและลีลาการเขียนให้กระชับ รัดกุมและอ่านเข้าใจง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มภาพประกอบของแนวคิด หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาลงในภาพประกอบ เพื่อสะดวกในการจดจำและทบทวนสำหรับผู้อ่านและใช้ตำราเล่มนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์มากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการสอนและการอ่านประกอบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท เอก ของทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดทั้งยังสามารถใช้เพื่อการบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย


สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง