Facebook
 

การสอบบัญชี พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559


รหัสสินค้า: 9786164139671
ผู้เขียน: นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ

ประเภทหนังสือ: การบัญชี

ราคาปก: ราคา 350.00 บ.
ราคาสมาชิก 315.00 บ.

สอบถาม!หนังสือการสอบบัญชีเล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี และผู้เตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีของทุกสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื้อหาภายในเล่มมี 14 บท โดยครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของการสอบบัญชี วิชาชีพสอบบัญชีกระบวนการสอบบัญชี การตรวจสอบวงจรรายการค้ารายงานของผู้สอบบัญชี บริการอื่นของผู้สอบบัญชี การสอบบัญชีด้านคอมพิวเตอร์ และการสอบบัญชีภาษีอากร


สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง